Viena rinkmena

Visi duomenys

SAF-T rinkmena:  sąvoka, kilmė ir paskirtis

SAF-T rinkmena – standartinė buhalterinės apskaitos duomenų rinkmena (angl. standard audit file for tax purposes), kurioje pateikiami įmonės ataskaitinio laikotarpio buhalterinės apskaitos duomenys, eksportuoti iš įmonės apskaitos informacinės (-ių) sistemos (-ų).

Tai Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO, angl. OECD) sukurtas tarptautinis standartas buhalterinės apskaitos duomenų teikimui mokesčių administratoriams ir kitiems informacijos naudotojams.

Standartizuota SAF-T rinkmena užtikrina vieningą apskaitos sistemų duomenų pateikimą auditavimui, mokesčių administratoriui, kitiems vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams, sudaro prielaidas automatizuoti duomenų pateikimo, gavimo, patikrinimo procesus ir gerinti kontrolės veiksmų kokybę bei patikimumą.

SAF-T reglamentuojantys Lietuvos teisės aktai ir rekomendacijos

  • Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 16 str. 1 d.:

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais viešojo sektoriaus subjektai ir ūkio subjektai, sudarydami apskaitos registrus techninėmis priemonėmis, vadovaujasi Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos parengta standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija ir techniniais reikalavimais, pagal kuriuos vidaus ir išorės apskaitos duomenų informacijos naudotojams apskaitos dokumentų duomenys būtų teikiami standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje. Ši įstatymo nuostata įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 1 d.

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-07-01 nutarimas Nr. 699

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015-07-01 nutarimu Nr. 699 patvirtino Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašą ir atvejus, t.y. kokios įmonės, kada ir kam privalo teikti apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje ir kurioms įmonėms minėtas duomenų teikimas yra tik rekomendacinio pobūdžio.

  • VMI Viršininko 2015-07-21 įsakymas Nr. VA-49

VMI parengė ir 2015-07-21 viršininko įsakymu Nr. VA-49 patvirtino Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašą, kuris apibrėžia SAF-T rinkmenos techninius reikalavimus: struktūrą, formatą, kalbą. Taip pat šiame apraše numatyta atsakomybė už aprašo nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

  • VMI Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos SAF-T XML schemos aprašo XSD specifikacija

VMI 2015-11-19 parengė Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos SAF-T XML schemos aprašo XSD specifikaciją (Versija 1,0), kurios paskirtis – vizualizuoti SAF-T XML schemos struktūrą, aprašyti jos elementų paskirtį, tipus ir užpildymo taisykles.

  • Nauja: Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo atnaujinimas

2017-12-28 VMI įsakymu Nr. VA-127 buvo patvirtintas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos (SAF-T) techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas bei jo priedai.

Taip pat buvo atnaujinta ir SAF-T XML schemos aprašo XSD specifikacija.